Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
22/2021/TT-BGDĐT 20/07/2021 Thông tư, Thông tư Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở, học sinh trung học phổ thông
383/PGDĐT-THCS 10/12/2020 Công văn, V/v: Hướng dẫn tổ chức kiểm tra đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ (định kỳ) từ năm học 2020 – 2021
32/2020/TT-BGDĐT 15/09/2020 Thông tư, Thông tư Ban hành Điều lệ trường THCS, THPT và trường THPT có nhiều cấp học
26/2020/TT-BGDĐT 26/08/2020 Thông tư, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
30/2020/NĐ-CP 05/03/2020 Nghị định, NGHỊ ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ
19/2019/TT-BGDĐT 12/11/2019 Thông tư, Thông tư Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên.
17/2019/TT-BGDĐT 01/11/2019 Thông tư, Thông tư Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.
18/2019/TT-BGDĐT 01/11/2019 Thông tư, Thông tư Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.
Số /KHNTT 01/05/2019 Kế hoạch,
Số /KHNT 01/04/2019 Kế hoạch, KẾ HOẠCH THÁNG 4 NĂM HỌC 2018 - 2019
Số /KHNT 01/03/2019 Kế hoạch, KẾ HOẠCH THÁNG 3 NĂM HỌC 2018 - 2019
Số /KHNT 02/02/2019 Kế hoạch, KẾ HOẠCH THÁNG 2 NĂM HỌC 2018 - 2019
Trang 1 / 3123»