Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
2499/QĐ-BGDĐT 26/08/2019 Quyết định, Về việc công bố hết hiệu lực các điều: 6,8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm
Số: 121/QĐ-TTg 24/01/2019 Quyết định, QUYẾT ĐINH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG
Số: 33/QĐ-TTG 08/01/2019 Quyết định, ĐỀ ÁN PHÊ DUYỆT ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC MẦM NON GIAI ĐOẠN 2018 - 2025
Số: /QĐ-NTT 10/10/2018 Quyết định,