Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
22/2021/TT-BGDĐT 20/07/2021 Thông tư, Thông tư Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở, học sinh trung học phổ thông
32/2020/TT-BGDĐT 15/09/2020 Thông tư, Thông tư Ban hành Điều lệ trường THCS, THPT và trường THPT có nhiều cấp học
26/2020/TT-BGDĐT 26/08/2020 Thông tư, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
19/2019/TT-BGDĐT 12/11/2019 Thông tư, Thông tư Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên.
17/2019/TT-BGDĐT 01/11/2019 Thông tư, Thông tư Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.
18/2019/TT-BGDĐT 01/11/2019 Thông tư, Thông tư Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.
Số: 35/2018/TT-BLĐTBXH 26/12/2018 Thông tư, THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG VÀ THU NHẬP THÁNG ĐÃ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI
Số: 31/2018/TT-BGDĐT 24/12/2018 Thông tư, THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỜI GIAN TẬP SỰ THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP
Số: 39-2018-TT-BYT 30/11/2018 Thông tư, THÔNG TƯ GIÁ DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên